0 UUR 0 MIN 0 SEC
0 UUR 0 MIN 0 SEC
@ zoek-afbeelding

Wettelijke vermeldingen

Path Social Servicevoorwaarden

Ingangsdatum en laatste bijwerking: 27 september 2021

 

Welkom op de Amerikaanse digitale platforms, websites, applicaties ("apps"), blogs, of andere online aanbiedingen die eigendom zijn van of beheerd worden door Path Social.com (gezamenlijk de "Diensten") die links naar deze gebruiksvoorwaarden plaatsen. De Diensten omvatten marketingdiensten, producten en abonnementen aangeboden door PathSocial.com.

 

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens de Diensten te gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden bepalen het gebruik van en/of de toegang tot de Diensten door elke gebruiker ("u" of "uw").

 

Door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Diensten, erkent u en stemt u ermee in dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. U erkent tevens dat u onze gegevenspraktijken hebt gelezen en begrepen, zoals beschreven in het Privacybeleid dat van toepassing is op de Diensten en Inhoud die u gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van invloed op uw wettelijke rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen, regelen uw gebruik van de diensten, zijn wettelijk bindend, beperken de aansprakelijkheid van PathSocial.com jegens u, en vereisen dat u ons schadeloos stelt en bepaalde geschillen beslecht door middel van individuele arbitrage. Houdt u er rekening mee dat niets in deze Gebruiksvoorwaarden van invloed is op uw dwingende wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving, voor zover dergelijke rechten op u van toepassing zijn en niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.

 

Indien u niet gebonden wenst te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden (hieronder gedefinieerd), dient u geen gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Diensten, en, indien van toepassing, dient u alle downloads en toepassingen van de Diensten te de-installeren.

 

In sommige gevallen gelden voor u andere of aanvullende voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen ("Aanvullende Voorwaarden") die van toepassing zijn op bepaalde onderdelen van de Diensten. Deze Aanvullende Voorwaarden zullen op de Diensten worden geplaatst in verband met het betreffende aanbod. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, dus we raden u aan alle voorwaarden die op de Diensten zijn geplaatst regelmatig te controleren. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, zullen we de bijgewerkte versie(s) publiceren, samen met een ingangsdatum, en u op de hoogte stellen door middel van een bericht op de Diensten. In het geval dat u deze Gebruiksvoorwaarden in de cache van uw browser hebt opgeslagen, zijn de Gebruiksvoorwaarden die op u van toepassing zijn de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden die op een niet-gecachede browser verschijnen.

 

Indien wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of Aanvullende Voorwaarden voor u onaanvaardbaar zijn, dient u uw toegang tot en/of gebruik van de Diensten te staken en, indien van toepassing, alle downloads en toepassingen van de Diensten te deïnstalleren.

1. Eigendom; Uw rechten om de Diensten en Inhoud te gebruiken.

 1. Eigendom. De Diensten en alle inhoud ervan (gezamenlijk, "Inhoud"), met inbegrip van alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten daarin ("Intellectuele Eigendom"), zijn eigendom van of worden beheerd door PathSocial.com, onze licentiegevers, en bepaalde andere derden. Alle rechten, titels en belangen in en op de inhoud en intellectuele eigendom beschikbaar via de diensten is eigendom van PathSocial.com, onze licentiegevers of bepaalde andere derden, en is beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, trade dress, octrooien en / of andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie rechten en wetten voor zover mogelijk. PathSocial.com bezit het auteursrecht op de selectie, compilatie, montage, rangschikking en verbetering van de inhoud op de Diensten.
 2. Uw rechten op toegang tot en gebruik van de Diensten en Inhoud. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en de Inhoud is onderworpen aan uw strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en de Inhoud wordt automatisch beëindigd bij overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze rechten zijn niet-exclusief, beperkt, en herroepbaar door ons op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Aangezien uw recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en de Inhoud persoonlijk is voor u, mag u uw recht niet toewijzen of overdragen; elke poging daartoe is nietig. U mag, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel, rechtmatig gebruik (gezamenlijk zijn de volgende de "Gelicentieerde Elementen"):
  1. De Inhoud weergeven, bekijken, gebruiken en afspelen op een computer, mobiel of ander voor internet geschikt of toegestaan apparaat ("Apparaat") en/of één kopie afdrukken van de Inhoud (exclusief bron- en objectcode in ruwe vorm of anderszins) zoals deze aan u wordt weergegeven;
  2. Indien beschikbaar gesteld aan u, een geregistreerde persoonlijke account (en/of bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord) te verkrijgen op de Diensten en in verband daarmee te communiceren met de Diensten;
  3. Link naar de Diensten vanaf een website of andere online dienst, zolang: (a) de links alleen tekst bevatten, en geen gebruik maken van PathSocial.com namen, logo's of afbeeldingen, (b) de links en de inhoud op uw website geen verband suggereren met PathSocial.com of enige andere verwarring veroorzaken, en (c) de links en de inhoud op uw website PathSocial.com of haar producten of diensten op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier, en bevatten geen inhoud die onwettig, aanstootgevend, obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, of beledigend is, of die inbreuk maken op enig recht van derden of anderszins verwerpelijk zijn voor PathSocial.com. PathSocial.com behoudt zich het recht voor om de koppeling met de diensten op te schorten of te verbieden om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook jegens u of een derde partij;
  4. Gebruik maken van enige andere functionaliteit die uitdrukkelijk door PathSocial.com op of via de Diensten wordt aangeboden voor gebruik door gebruikers, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van, zonder beperking, functionaliteit voor het maken en/of plaatsen van door Gebruikers Geproduceerde Content (zoals hieronder gedefinieerd)) en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden.
 3. Aanvullende voorwaarden voor gebruiksabonnementen. Aankoop van gebruiksabonnementen (e.g.., credits, punten, en/of virtuele valuta) of andere virtuele items die beschikbaar worden gesteld op de Diensten worden niet terugbetaald, hebben geen geldelijke waarde (d.w.z.., zijn niet een geldrekening of equivalent), en zijn aankopen van slechts een beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke, niet-toewijsbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om die items te gebruiken, zelfs als dergelijke kwam met een looptijd termijn (b.v.., een maandelijks abonnement). Elke poging om een dergelijk abonnement over te dragen, toe te wijzen of anderszins te verkopen of te verhandelen, ongeacht de wijze of methode, is nietig. Opschorting of beëindiging daarvan leidt tot verbeurdverklaring van het opgeschorte of beëindigde abonnement of de opgeschorte of beëindigde artikelen, behalve zoals kan worden opgemerkt in de toepasselijke Aanvullende voorwaarden. Zoals toegestaan door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor het herstellen of opnieuw uitgeven van een krediet of terugbetaling of enig ander bedrag, als gevolg van onze wijziging van een gebruiksabonnement of virtueel item, of voor verlies of schade als gevolg van een fout, of enige andere reden.
 4. Rechten van anderen. Bij het gebruik van de Diensten, dient u de Intellectuele Eigendom en rechten van anderen en PathSocial.com te respecteren. Uw ongeoorloofde gebruik van Content kan de rechten van anderen en de toepasselijke wetgeving schenden en kan resulteren in uw civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Indien u van mening bent dat uw werk via de Diensten is geschonden, zie paragraaf 5 hieronder.
 5. Voorbehoud van alle rechten die niet zijn verleend met betrekking tot diensten en inhoud. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke Aanvullende Voorwaarden omvatten slechts beperkte, beperkte verleningen van rechten op gebruik van en toegang tot de Diensten en Inhoud. Geen enkel recht of licentie kan worden geïnterpreteerd, onder enige wettelijke theorie, door implicatie, uitsluiting, industrie gewoonte, of anderszins. ALLE RECHTEN NIET UITDRUKKELIJK VERLEEND AAN U WORDEN GESERVEERD DOOR PathSocial.com EN HAAR LICENTORS EN ANDERE DERDEN. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of de diensten voor welk doel dan ook is verboden.
 6. Diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor derden of hun inhoud, advertentie(s), apps of sites ("Diensten van Derden"). Zo kunnen delen van de Diensten geïntegreerd zijn in of gekoppeld zijn aan sites, platforms en apps van derden waarover wij geen zeggenschap hebben. Evenzo kunnen wij advertenties en inhoud of diensten van derden, die wij mogelijk ook niet beheren, voor u beschikbaar maken op of via onze Diensten. Dit kan onder meer de mogelijkheid inhouden om u te registreren of aan te melden bij onze Services met tools van derden, en om content te plaatsen op sites en diensten van derden met behulp van hun plug-ins die beschikbaar worden gesteld op onze Services. Wees voorzichtig in de omgang met derden en raadpleeg hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor Diensten van Derden en zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade veroorzaakt door uw gebruik of vertrouwen op Diensten van Derden. Indien u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de Diensten via Apple, Android of een ander mobiel besturingssysteemplatform, dan zijn dit Diensten van Derden. Indien u toegang verkrijgt tot onze apps via Apple, zie dan hieronder de Aanvullende Voorwaarden die op u van toepassing zijn en die door deze verwijzing in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.
 7. Voorwaarden van toepassing op Apple IOS.
  1. Voor zover u toegang heeft tot de Diensten via een mobiele applicatie van Apple, erkent u dat deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan tussen u en PathSocial.com en dat Apple, Inc. ("Apple") geen partij is bij deze Gebruiksvoorwaarden anders dan als derde-begunstigde, zoals hieronder beschreven.
  2. De door PathSocial.com onder deze gebruiksvoorwaarden aan u verleende licentie is onderworpen aan de toegestane gebruiksregels zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Apple Media Services (zie: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) en alle gebruiksvoorwaarden van derden die van toepassing zijn op de PathSocial.com Diensten die u gebruikt.
  3. U erkent dat PathSocial.com, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het leveren van de Diensten en het Materiaal zoals gedefinieerd in deze gebruiksvoorwaarden.
  4. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om u onderhoud of enige ondersteunende diensten te verlenen met betrekking tot de Diensten en het Materiaal.
  5. Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Diensten en het Materiaal.
  6. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, erkent u dat, uitsluitend tussen Apple en PathSocial.com, PathSocial.com en niet Apple verantwoordelijk is voor de afhandeling van eventuele claims die u zou kunnen hebben met betrekking tot de Diensten en het Materiaal, of uw bezit en/of gebruik daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (A) productaansprakelijkheidsclaims; (B) claims dat de Diensten niet voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (C) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
  7. Bovendien stemt u ermee in dat indien de Diensten, of uw toegang tot en gebruik van de Diensten, inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, u Apple niet verantwoordelijk zult houden voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van dergelijke claims inzake inbreuk op Intellectuele Eigendom.
  8. U erkent en stemt ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden zijn en dat Apple, na uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om de Gebruiksvoorwaarden jegens u als derde-begunstigde daarvan af te dwingen.

2. Inhoud die u indient; Interactieve Gemeenschapsregels.

 1. Door gebruikers gegenereerde inhoud. PathSocial.com kan nu, of in de toekomst, bieden gebruikers van de Diensten de mogelijkheid om te creëren, bouwen, posten, uploaden, weergeven, publiceren, distribueren, verzenden, uitzenden, of anderszins beschikbaar te maken op of in te dienen via de Diensten, of op of in reactie op onze pagina's of berichten op platforms van derden of in verband met een van onze promoties door alle media of manier, of anderszins aan ons voor te leggen (bijv.op onze Facebook of andere social media pagina's, in reactie op onze tweets, via een sweepstakes of prijsvraag, of door het op andere wijze aan ons te verzenden) (gezamenlijk, "indienen") berichten, tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, grafieken, foto's, commentaar, reacties, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, beoordelingen, gegevens, vragen, suggesties, persoonlijk identificeerbare informatie, of andere informatie of materialen en de daarin vervatte ideeën (gezamenlijk, maar exclusief PathSocial.com gelicentieerde elementen, "door gebruikers gegenereerde inhoud" of "UGC"). Je mag UGC indienen via je profiel, forums, blogs, message boards, sociale netwerk omgevingen, content creatie en posting tools, abonnementsdiensten, gameplay, sociale gemeenschappen (inclusief de Interactieve Gemeenschap (hieronder gedefinieerd), indien van toepassing), contacteer ons tools, e-mail, en andere communicatie functionaliteiten. Behalve in de mate van de rechten en licenties die u verleent in deze Gebruiksvoorwaarden en, onder voorbehoud van toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, behoudt u alle wettelijk kenbare rechten, aanspraken en belangen die u heeft in uw UGC.

3. Gebruik van de Diensten; Beperkingen op het gebruik van Diensten en Inhoud.

 1. Een account aanmaken. Accounts mogen alleen door u worden aangemaakt (en als u dat niet bent, door een gemachtigde vertegenwoordiger van de persoon op wie de account betrekking heeft en die meerderjarig is). Wij controleren de accounts niet op echtheid en zijn niet verantwoordelijk voor niet-geautoriseerde accounts die op de Services kunnen verschijnen. Voor elk geschil met betrekking tot het aanmaken of de echtheid van een account hebben wij het exclusieve recht, maar zijn wij niet verplicht, om een dergelijk geschil naar eigen goeddunken op te lossen, zonder voorafgaande kennisgeving. Als u zich bij ons registreert of een account aanmaakt, bent u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens en voor het beperken van de toegang tot uw Apparaat en voor alle activiteiten onder uw account. Gebruikersnamen en wachtwoorden moeten persoonlijk en uniek zijn, mogen geen inbreuk maken op de rechten van een persoon of entiteit, en mogen niet beledigend zijn. Wij kunnen naar eigen goeddunken het gebruik van een wachtwoord, gebruikersnaam of e-mailadres om welke reden dan ook weigeren. U bent als enige verantwoordelijk voor uw registratie-informatie en voor het bijwerken en onderhouden ervan. U zult ons hier onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account, wachtwoord of gebruikersnaam, of enige andere inbreuk op de veiligheid, maar u blijft verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik nadien. U zult uw account of uw accountrechten niet verkopen, overdragen of afstaan.
 2. Abonnementen; Huur; Aankoop; Belastingen. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Diensten, kan u worden gevraagd een aankoop te doen of een abonnement af te sluiten. Bovendien kunt u voor sommige aspecten van de Diensten producten bestellen of huren.
  1. Alle deal voorwaarden gepresenteerd aan u op het moment van abonnement, huur, aankoop of andere transactie die u uitvoert op of initieert op de diensten ("Transactie") worden beschouwd als Aanvullende voorwaarden. U gaat ermee akkoord PathSocial.com alle kosten te betalen tegen de prijzen die aan u of uw agent(en) worden gepresenteerd. Prijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving. U moet, en u machtigt PathSocial.com om, de door u gekozen betalingsprovider (uw "Betalingsmethode") in rekening te brengen wanneer u een aankoop doet of zich abonneert op betaalde diensten. U gaat ermee akkoord om de betaling te verrichten met behulp van die geselecteerde betalingsmethode en zult ons alleen informatie verstrekken over betalingsmethoden die u gemachtigd bent te gebruiken. Wij staan u toe uw informatie over uw Betaalmethode, inclusief het volledige creditcardnummer, rekeningnummer en vervaldata, op te slaan en te beheren voor toekomstige aankopen of transacties op onze site. U kunt uw standaard Betaalmethode te allen tijde wijzigen. Als we een betaalkaart niet kunnen opladen, kunnen we een andere geldige creditcard die u hebt ingevoerd voor gebruik op onze site opladen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de nauwkeurigheid van de informatie die we in ons bestand hebben, en u stemt ermee in dat PathSocial.com dergelijke opgeslagen informatie van tijd tot tijd bijwerkt op basis van informatie die door u, uw bank of betalingsdienstenprocessors wordt verstrekt. Als u een terugboekingsgeschil initieert voor een betaling of transactie op onze site, behoudt PathSocial.com zich het recht voor om de levering van diensten of producten aan u te beëindigen in afwachting van de oplossing van het terugboekingsgeschil met de uitgever van de creditcard.
  2. Abonnementsgelden kunnen automatisch worden verlengd en zijn onderhevig aan het hieronder vermelde restitutiebeleid.
  3. Sommige Transacties kunnen in bepaalde staten aan belastingen onderworpen zijn. Afhankelijk van uw staat en de aard van het product of de Diensten die u van ons ontvangt, kan dit een huurbelasting, een verkoopbelasting en/of een gebruiksbelasting zijn. De belastingtarieven verschillen van staat tot staat. U bent verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen.
  4. De prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. Beperkingen op het gebruik van diensten. U stemt ermee in dat u niet zult: (i) de Diensten te gebruiken voor politieke of commerciële doeleinden (inclusief, zonder beperking, voor doeleinden van reclame, het werven van fondsen, het verzamelen van productprijzen en het verkopen van producten); (ii) metatags of andere "verborgen tekst" te gebruiken die gebruik maken van Intellectueel Eigendom; (iii) deel te nemen aan activiteiten via of in verband met de Diensten die personen of entiteiten trachten te schaden of schaden of die onwettig, aanstootgevend, obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of die rechten van derden schenden, of anderszins bezwaarlijk zijn voor PathSocial.com; (iv) decompileren, demonteren, reverse-engineeren of proberen te reconstrueren, identificeren of ontdekken van broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterface technieken of algoritmen van de diensten op welke wijze dan ook of wijzigen van de bron- of objectcode van de diensten of software of andere producten, diensten of processen toegankelijk via een deel van de diensten; (v) deelnemen aan activiteiten die de toegang van een gebruiker tot de diensten of de goede werking van de diensten belemmeren, of anderszins schade toebrengen aan de diensten, PathSocial.com, of andere gebruikers van de Diensten; (vi) verstoren of omzeilen van een beveiligingsfunctie (met inbegrip van een digitaal rechtenbeheer mechanisme, apparaat of andere inhoudsbescherming of toegangscontrole maatregel) van de Diensten of een functie die beperkt of afdwingt beperkingen op het gebruik van of toegang tot de Diensten, de Inhoud, of de UGC; (vii) informatie te verzamelen of anderszins op te slaan (met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de Diensten, met inbegrip van e-mailadressen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze gebruikers); (viii) te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Diensten, andere computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Diensten, door middel van password mining of op enige andere wijze; of (ix) anderszins deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te schenden.
 4. Beperkingen op het gebruik van inhoud. U stemt er ook mee in dat, bij het gebruik van de Diensten, u: (i) niet zult monitoren, verzamelen, kopiëren of verspreiden van de inhoud (behalve als gevolg van standaard zoekmachine activiteit of het gebruik van een standaard browser) op de Diensten met behulp van een robot, rover, "bot", spider, scraper, crawler, spyware, motor, apparaat, software, extractie tool, of enig ander automatisch apparaat, hulpprogramma, of handmatig proces van welke aard dan ook; (ii) niet zult framen of framing technieken zult gebruiken om de inhoud in te sluiten (met inbegrip van afbeeldingen, tekst of pagina lay-out); (iii) alle handelsmerken, auteursrechten en andere Intellectuele Eigendom en andere kennisgevingen in de Inhoud intact te houden; (iv) de Inhoud niet te gebruiken op een manier die een ongeoorloofde associatie suggereert met producten, diensten of merken van ons of onze licentiegevers; (v) geen wijzigingen aan te brengen aan de Inhoud (anders dan in de mate van uw specifiek toegestane gebruik van de PathSocial.com gelicentieerde elementen, indien van toepassing); (vi) de inhoud niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, archiveren, verkopen, verhuren, uitwisselen, er afgeleide werken van maken, publiceren op papier of elektronische wijze, publiekelijk uitvoeren, weergeven, verspreiden, distribueren, uitzenden, heruitzenden, verspreiden of overdragen aan derden of op diensten van derden, of anderszins gebruiken of exploiteren van de inhoud op welke wijze dan ook voor welk doel dan ook, behalve zoals specifiek toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden of eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van PathSocial.com of, in het geval van de Inhoud van een licentiegever of eigenaar van de Inhoud; en (vii) geen code of product in te voegen om de Inhoud te manipuleren op een manier die een nadelige invloed heeft op de gebruikerservaring of de Diensten.
 5. Beschikbaarheid van diensten en inhoud. PathSocial.com, naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, kan onmiddellijk opschorten of beëindigen van de beschikbaarheid van de diensten en / of inhoud (en alle elementen en functies van hen), geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van PathSocial.com, en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.
 6. Leeftijd van gebruikers. Tenzij anders specifiek vermeld in de functies die aan u ter beschikking worden gesteld, zijn de Diensten, Inhoud en alle producten en diensten die verschijnen of op de markt worden gebracht op de Diensten bedoeld voor en gericht op de aankoop en het gebruik door volwassenen (personen van 18 jaar of ouder) of door personen van 16 jaar of ouder met de toestemming van volwassenen. Personen ouder dan 16 jaar en jonger dan 18 jaar mogen de Diensten enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd en dienen deze Gebruiksvoorwaarden door te nemen met een ouder of wettelijke voogd om er zeker van te zijn dat zij ze begrijpen.
 7. Kosten voor internetconnectiviteit. Internetconnectiviteit is vereist om toegang te krijgen tot de Diensten. Alle toegangskosten of kosten die van toepassing zijn op uw internetverbinding zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Bepaalde internetserviceproviders, met inbegrip van draadloze carriers, kunnen kosten in rekening brengen voor gegevensverbindingen op basis van de totale hoeveelheid gegevens waartoe u toegang hebt. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kosten die in rekening worden gebracht door of het beleid van internetserviceproviders of anderen met wie u een contract afsluit voor een dergelijke internetverbinding.

4. Draadloze functies; Berichten; Locatie-gebaseerde functies.

 1. Draadloze functies. De Services kunnen bepaalde functies en diensten aanbieden via uw draadloze Apparaat. Functies en diensten kunnen de mogelijkheid omvatten om toegang te krijgen tot de functies van de Services, inhoud naar de Services te uploaden, berichten van de Services te ontvangen en toepassingen naar uw draadloze Apparaat te downloaden (gezamenlijk, "Draadloze Functies"). U gaat akkoord met het ontvangen van berichten die wij kunnen verzenden via de Draadloze Functies waarvoor u bent geregistreerd. Verder kunnen wij informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Draadloze Functies. Indien u zich via de Diensten heeft geregistreerd voor de Draadloze Functies, stemt u ermee in PathSocial.com op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw draadloze contactgegevens (inclusief telefoonnummer) en uw accounts op de Diensten bij te werken om de wijzigingen weer te geven. Indien de Diensten push-notificaties of andere mobiele communicatie mogelijkheden bevatten, stemt u hierbij in met onze levering van elektronische communicatie rechtstreeks aan uw mobiele Apparaat. Deze meldingen, inclusief badge-, waarschuwings- of pop-upberichten, kunnen op uw Apparaat worden afgeleverd, zelfs wanneer de Services op de achtergrond worden uitgevoerd. U kunt de mogelijkheid hebben, en het is uw verantwoordelijkheid, om de meldingen die u wel of niet via uw Apparaat ontvangt aan te passen via de instellingen van uw Apparaat en/of app. Standaardkosten voor berichten, gegevens en andere kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw provider, en carriers kunnen kosten inhouden op vooraf betaalde bedragen of gegevenstoeslagen, waarvoor u verantwoordelijk bent. Uw provider kan bepaalde draadloze functies verbieden of beperken en bepaalde draadloze functies kunnen onverenigbaar zijn met uw provider of draadloze Apparaat. Neem contact op met uw provider als u vragen hebt over deze zaken.
 2. Tekst- en e-mailberichten.
  1. U kunt de mogelijkheid krijgen om u in te schrijven voor verschillende programma's voor tekstmarketing of andere tekstberichten en door dit te doen, stemt u ermee in om doorlopend tekstberichten (inclusief door auto-dialers) van ons te ontvangen die verband houden met onze verschillende bedrijven en gelieerde ondernemingen, die co-promoties met of over andere partijen kunnen omvatten, behalve dat als de reikwijdte van uw toestemming voor een bepaald abonnement beperkt is, dat abonnement zo beperkt zal zijn. Dergelijke toestemming is niet vereist voor de aankoop van een product of Diensten afgezien van het tekstabonnement zelf. Latere of andere abonnementen zullen niet worden beïnvloed door een opt-out. U stemt in met het ontvangen van een sms ter bevestiging van uw afmelding, alsmede niet-marketingberichten voor administratieve of transactionele doeleinden.
  2. E-mail berichten. U kunt de e-mailmarketingberichten die u van ons ontvangt annuleren of wijzigen door de instructies te volgen die in onze promotie-e-mails staan. Dit zal geen invloed hebben op volgende abonnementen, en als uw opt-out beperkt is tot bepaalde soorten e-mails, zal de opt-out zo beperkt zijn. Merk op dat wij ons het recht voorbehouden om u bepaalde mededelingen te sturen met betrekking tot uw account of het gebruik van onze Diensten, zoals administratieve en service-aankondigingen, en deze transactionele accountberichten kunnen onaangetast blijven als u ervoor kiest om u af te melden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie.
 3. Op locatie gebaseerde functies. Als GPS, geo-locatie of andere op locatie gebaseerde functies zijn ingeschakeld op uw Apparaat, erkent u dat de locatie van uw Apparaat kan worden getraceerd en kan worden gedeeld met anderen in overeenstemming met het Privacybeleid. Op sommige Apparaten en platforms is het mogelijk sommige, maar niet alle, op locatie gebaseerde functies uit te schakelen of dergelijke voorkeuren te beheren. Doorgaans kan uw nabijheid of verbinding met wi-fi, Bluetooth en andere netwerken nog steeds worden getraceerd wanneer locatieservices zijn uitgeschakeld in de instellingen van het Apparaat. U kunt het traceren van de locatie van het Apparaat via een mobiele app door ons beëindigen door de applicatie te verwijderen. Territoriale geo-filtering kan vereist zijn in verband met het gebruik van sommige Services-functies als gevolg van, bijvoorbeeld, territoriale beperkingen van Inhoud. De locatie-gebaseerde diensten die worden aangeboden in verband met de mobiele app(s) of functie(s) van PathSocial.com zijn alleen voor individueel gebruik en mogen niet worden gebruikt of op worden vertrouwd in een situatie waarin het falen of de onnauwkeurigheid van het gebruik van de locatie-gebaseerde diensten direct zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel, of fysieke of materiële schade. Gebruik locatie-gebaseerde diensten op eigen risico, aangezien locatiegegevens mogelijk niet nauwkeurig zijn.

5. Kennisgevings- en verwijderingsprocedure voor vorderingen wegens inbreuk.

 1. DMCA-kennisgeving. Als u een eigenaar van auteursrechten bent die ons een kennisgeving wilt sturen volgens de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") om inhoud of materiaal te identificeren dat op de Diensten is geplaatst en dat u van onze Diensten verwijderd wilt hebben, of als u een gebruiker bent wiens werk is verwijderd in reactie op een dergelijke kennisgeving van inbreuk en een DMCA tegenbericht wilt indienen, kunt u een dergelijke kennisgeving bij ons indienen door de instructies in deze Sectie 5 te volgen.
 2. DMCA-vereisten. Wij verbinden ons ertoe te voldoen aan de Amerikaanse wetgeving inzake auteursrecht en aanverwante intellectuele eigendomsrechten. Ons beleid is te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk die voldoen aan de DMCA. Het is ons beleid om recidivisten te verwijderen en hun service stop te zetten. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd en toegankelijk is op de Diensten op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, kunt u ons op de hoogte stellen door onze auteursrechtagent de volgende informatie te verstrekken in overeenstemming met de vereisten van de DMCA:
  1. De elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden.
  2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt en een beschrijving van de inbreukmakende activiteit.
  3. Identificatie van de plaats waar het origineel of een geautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat (bijvoorbeeld de URL van de website waar het is geplaatst of de naam van het boek waarin het is gepubliceerd).
  4. Identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Services waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakend is zich bevindt, met voldoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
  5. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
  6. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
  7. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
  8. Onze agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op de Diensten kan als volgt worden bereikt:

   Per e-mail: [email protected]

  9. Bovenstaand e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het melden van inbreuk op het auteursrecht en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
  10. Als u van mening bent dat een persoon herhaaldelijk inbreuk pleegt, volg dan de bovenstaande instructies om contact op te nemen met onze DMCA-agent en geef ons voldoende informatie om te verifiëren dat het om een persoon gaat die herhaaldelijk inbreuk pleegt.
  11. Het is vaak moeilijk te bepalen of uw auteursrecht is geschonden. PathSocial.com kan ervoor kiezen om niet te reageren op DMCA kennisgevingen die niet substantieel voldoen aan alle voorgaande eisen kan ervoor kiezen om vermeend inbreukmakend materiaal dat onder haar aandacht komt via kennisgevingen die niet substantieel voldoen aan de DMCA te verwijderen.
 3. DMCA tegenkennisgeving. Indien toegang op de diensten tot een werk dat u heeft ingediend bij PathSocial.com is uitgeschakeld of het werk is verwijderd als gevolg van een DMCA inbreuk op het auteursrecht kennisgeving, en u te goeder trouw van mening bent dat de vermeende inbreukmakende werken zijn verwijderd of geblokkeerd door een vergissing of verkeerde identificatie, dan kunt u een "Counter-Notification" sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres. Uw DMCA tegenkennisgeving moet de volgende informatie bevatten:
  1. een legende of onderwerpregel die zegt: "DMCA tegen-melding";
  2. een beschrijving van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd (vermeld de volledige URL van de pagina('s) van de Diensten waarvan het materiaal is verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd);
  3. een verklaring op straffe van meineed dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal werd verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of blokkeren materiaal;
  4. uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en de gebruikersnaam van uw account bij ons (indien van toepassing);
  5. een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de Federal District Court voor het rechtsdistrict waarin uw adres zich bevindt (of, indien het adres buiten de VS is gelegen, met de rechtsbevoegdheid van de United States District Court voor het Southern District of California), en dat u de betekening zult accepteren van de persoon die de DMCA-kennisgeving aan ons heeft verstrekt of een agent van die persoon; en
  6. uw elektronische of fysieke handtekening.
 4. Ontvangst van DMCA tegenkennisgeving. Als wij een DMCA tegen-kennisgeving ontvangen, dan kunnen wij het materiaal dat wij verwijderd hebben vervangen (of de toegang ertoe niet langer blokkeren) in niet minder dan tien (10) en niet meer dan veertien (14) werkdagen na ontvangst van de DMCA tegen-kennisgeving. Wij zullen dit echter niet doen als wij eerst op het bovenstaande adres bericht ontvangen dat de partij die ons het DMCA-bericht over inbreuk op auteursrechten heeft gestuurd, een rechtszaak heeft aangespannen waarin een rechter wordt gevraagd de persoon die het materiaal heeft geleverd, te verbieden inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op de Diensten uit te voeren. Na ontvangst van een tegenkennisgeving die voldoet aan de vereisten van DMCA, zullen wij een kopie van de tegenkennisgeving bezorgen aan de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van vermeende inbreuk heeft verstuurd en zullen wij de DMCA-procedures volgen met betrekking tot tegenkennisgeving. Alle tegenmeldingen moeten voldoen aan de vereisten van Sectie 512(g)(3) van de U.S. Copyright Act. In alle gevallen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat noch PathSocial.com, noch een van haar gelieerde ondernemingen of hun werknemers, functionarissen, directeuren of agenten een partij zullen zijn in geschillen of rechtszaken met betrekking tot vermeende schending van het auteursrecht. Houdt u er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor geldschade indien u materieel verkeerd voorstelt dat een activiteit inbreuk maakt op uw auteursrechten.

6. Productspecificaties; Prijzen; Typefouten.

Wij streven naar een nauwkeurige beschrijving van onze producten of diensten die worden aangeboden op de Diensten; echter, wij garanderen niet dat dergelijke specificaties, prijzen, of andere inhoud op de Diensten volledig, nauwkeurig, betrouwbaar, actueel, of foutloos is. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft PathSocial.com het recht om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of te annuleren. Uw bestellingen zijn aanbiedingen tot aankoop onder voorbehoud van onze aanvaarding, die wij kunnen afwijzen of annuleren onder voorbehoud van terugbetaling. Als wij uw krediet of andere rekening voorafgaand aan de afwijzing of annulering in rekening hebben gebracht, zullen wij uw rekening opnieuw crediteren. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Indien een product dat u gekocht of geaccepteerd heeft van PathSocial.com niet is zoals beschreven, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is uw enige remedie om het te retourneren, de aankoop te annuleren en een krediet te ontvangen voor de aankoopprijs.

7. Beëindiging of schorsing.

 1. Beëindiging door ons. Wij kunnen, na kennisgeving aan u, een waarschuwing geven, tijdelijk opschorten, voor onbepaalde tijd opschorten of uw account of uw toegang tot alle of een deel van de Diensten beëindigen om welke reden dan ook, naar ons eigen goeddunken. In bepaalde gevallen kunnen wij, naar eigen goeddunken, u een schriftelijke kennisgeving (een "Kennisgeving van Beperking") bezorgen om u te informeren (i) uw recht op gebruik van of toegang tot enig deel van de Diensten is beëindigd, inclusief het recht op gebruik van, toegang tot of het aanmaken van een account op de Diensten; (ii) wij weigeren enige Diensten aan u te verlenen; en (iii) alle volgende door u geplaatste bestellingen zullen worden geannuleerd. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn en worden uiteengezet in de Kennisgeving van Beperking.
 2. Voor u om te beëindigen. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen door elk gebruik van de Diensten te staken en alle Gelicentieerde Elementen van uw Apparaat te verwijderen.
 3. Gevolgen van beëindiging of opschorting. Na beëindiging (door ons of door jou) of opschorting, zal het je niet toegestaan zijn om de Diensten te gebruiken. Een opschorting of beëindiging heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens PathSocial.com onder deze gebruiksvoorwaarden of eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Diensten, of na kennisgeving van PathSocial.com, vervallen alle rechten die u onder deze gebruiksvoorwaarden of eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden zijn verleend onmiddellijk, en stemt u ermee in dat u het gebruik van de Diensten onmiddellijk staakt. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, die door hun aard moeten overleven uw schorsing of beëindiging zal overleven, met inbegrip van de rechten en licenties die u verleent aan PathSocial.com in deze gebruiksvoorwaarden, evenals de vrijwaringen, releases, disclaimers, en beperkingen op aansprakelijkheid en de bepalingen met betrekking tot jurisdictie, rechtskeuze, geen class action, en verplichte arbitrage.

8. Disclaimers; Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

 1. AFWIJZING VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN. Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijk recht, PathSocial.com EN ZIJN, SUBSIDIARIES, AFFILIATEN, EN ELK VAN HUN VERTEGENWOORDIGDE MEDEWERKERS, BESTUURDERS, LEDEN, MANAGERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VENDORS, LICENTIES, CONTRACTANTEN, KLANTEN, SUCCESSOREN, EN AANGEWEZEN PERSONEN (tezamen, "PathSocial.com PARTIJEN") leveren de dienst, inhoud, PathSocial.com gelicentieerde elementen, of andere PathSocial.com producten of diensten op een "as is", "as available", en "WITH ALL FAULTS" basis, zonder enige vorm van garantie of vergoeding. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. ZONDER HET VOLGENDE TE BEPERKEN EN VOOR ZO ver TOEGEPAST IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MAKEN DE PARTIJEN VAN PathSocial.com (INDIEN VAN TOEPASSING) GEEN ENKELE REPRESENTATIE OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE DIENSTEN, INHOUD, GELICENTEERDE ELEMENTEN, UGC OF ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN PathSocial.com PRODUCTEN OF DIENSTEN ZULLEN: (I) ONBEPERKT OF BEVEILIGD ZIJN; (II) VRIJ ZIJN VAN DEFECTEN, INACCURACIES OF FOUTEN; OF (III) OP ANDERE WIJZE VoldOEN AAN UW EISEN. TOT HET MAXIMALE VERMOGEN VERSTREKT DOOR TOEPASSELIJK RECHT, PathSocial.com PARTIJEN ZICH HIERBIJ AF VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AFWEZIGHEID VAN VERBORGEN OF VERBORGEN GEBREKEN, VEILIGHEID, VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, RUSTIG GENOT EN NIET-INBREUK, OF VOORTVLOEIEND UIT GEWOONTE OF GEBRUIK IN DE HANDEL OF DOOR VERLOOP VAN ZAKEN. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, WORDT IN DEZE SECTIE NIET UITGEBREID OF BEPERKT: (X) EEN UITDRUKKELIJKE, SCHRIFTELIJKE PRODUCTWAARBORGING OF GERELATEERDE DISCLAIMERS DIE DOOR DE PARTIJEN VAN PATHSOCIAL.COM OF HUN LEVERANCIERS WORDEN VERSTREKT MET BETREKKING TOT EEN FYSIEK PRODUCT DAT DOOR DE PARTIJEN VAN PATHSOCIAL.COM AAN U WORDT VERKOCHT, OF EEN GARANTIE OP EEN FYSIEK PRODUCT TOT HET VERMOGEN DIE VERPLICHT IS DOOR TOEPASSELIJK RECHT; (Y) de aansprakelijkheid van PathSocial.com PARTIJEN aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel veroorzaakt door PathSocial.com PARTIJEN voor zover niet WAIVABLE OF CANNOT BE LIMITED ONDER TOEPASSELIJK RECHT; OF (Z) EEN CAUUSE OF ACTION YOU MAY HAVE against PathSocial.com PARTIJEN THAT IS NIET WAIVABLE OF CANNOT BE LIMITED ONDER TOEPASSELIJK RECHT.
 2. UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING. Tot HET MAXIMALE UITBREIDING PER TOEPASSELIJK RECHT, PathSocial.com PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK jegens u of een derde partij voor enig verlies van winst, gederfde inkomsten, verloren of gecorrumpeerde gegevens, of schade aan reputatie of goodwill of enig CONSEQUENTIEEL, SPECIAAL, INCIDENTEEL, PUNITIEVE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT VAN, VERBAND MET OF GEBRONDEN AAN UW GEBRUIK VAN (OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK) DE DIENSTEN, INHOUD, LICENTIEVE ELEMENTEN, UGC OF ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN van PathSocial.com producten of diensten, ongeacht de grond waarop de vordering is gebaseerd (NEGLIGENTIE, TORT, CONTRACT, STRICT LIABILITY, PRODUCT DEFECT OF MISREPRESENTATIE), EVEN ALS GEADVISITEERD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OF LOSSES.
 3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN EEN VAN DE PARTIJEN VAN PathSocial.com PARTIJEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE NATUUR, inclusief persoonlijk letsel of dood of voor enigerlei directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, punitieve, incidentele of gevolgschade of verliezen van enigerlei aard, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, in verband met, of anderszins direct of indirect gerelateerd aan de Diensten (inclusief de Inhoud en de UGC), inclusief maar niet beperkt tot:
  1. uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Diensten, of de prestaties van de Diensten;
  2. elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door PathSocial.com partijen of rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Diensten;
  3. elke actie die wordt ondernomen in verband met eigenaars van auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten of andere eigenaars van rechten;
  4. fouten of weglatingen in de technische werking of beveiliging van de Diensten of compromittering of verlies van uw UGC of andere gegevens of informatie; of
  5. schade aan de computer, hardware, software, modem of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, inclusief schade als gevolg van een inbreuk op de beveiliging of als gevolg van een virus, bugs, knoeien, fraude, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in de werking of transmissie, computer lijn, of netwerk storing of een andere technische of andere storing, inclusief verliezen of schade in de vorm van winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van de resultaten, of apparatuur storing of defecten. De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs indien een van de voornoemde gebeurtenissen of omstandigheden voorzienbaar waren en zelfs indien de PathSocial.com partijen op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade, ongeacht of u een actie onderneemt op basis van contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, daden van God, telecommunicatiestoringen of vernietiging van de diensten).
 4. BEHALVE ALS ZOU ZIJN BEPAALD IN EEN VAN TOEPASSING ZIJNDE AANVULLENDE VOORWAARDEN, TOT HET VOLLEDIG VERMOGEN DAT NIET WORDT VERBODEN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PathSocial.com PARTIJEN' TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEGEN U, VOOR ALLE MOGELIJKE SCHADE, VERLIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN IN VERBAND MET UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN UW RECHTEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, EEN BEDRAG BEHOGVEELT TOT HET BEDRAG dat U PathSocial.com IN VERBAND MET DE TRANSACTIE(S) DIE AAN DE KLACHT(en) ten grondslag ligt (liggen); BEPAALD, HOEVEELHEID, DEZE BEPALING ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN ALS EEN RECHTBANK OF TRIBUNAAL MET TOEPASSELIJKE JURISDICTIE ONCONCONCONCIONEEL BEOORDEELT. VOOR DE HELDERHEID, DE VOORGEZEGDE ZIN VERLENGT OF BEPERKT NIET EEN UITDRUKKELIJKE, SCHRIFTELIJKE PRODUCTGARANTIE DIE WORDT GELEVERD DOOR PathSocial.com OF EEN FYSIEKE PRODUCTENVERSTREKKER.
  De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze paragraaf 8 zijn niet bedoeld ter beperking van uitdrukkelijke garanties van toepasselijke productfabrikanten van fysieke producten die via de Diensten worden verkocht, of uitdrukkelijke garanties van PathSocial.com die zijn opgenomen in toepasselijke Aanvullende Voorwaarden.
 5. TOEPASSELIJKE BEVOEGDHEIDSGRENZEN. BEPAALDE JURISDICTIES, ZOALS NEW JERSEY, STAAN DE UITSLUITING VAN OF BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING VAN OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE. ALS ZODANIG ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

ESSENTIEEL DOEL.TENZIJ BEPERKT OF GEWIJZIGD DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE VOORGAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT.

9. Arbitrage en geschillenregeling.

 1. Forumkeuze/Jurisdictie. De jurisdictie en het rechtsgebied voor alle geschillen, beweringen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Diensten, de Inhoud, uw UGC, deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke Aanvullende voorwaarden (gezamenlijk "Geschil") bevinden zich in Zuid-Californië. Elke partij onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied in Zuid-Californië voor alle doeleinden.
 2. Kennisgeving voorafgaand aan arbitrage. PathSocial.com en u komen overeen dat het voordelig zou zijn om eventuele geschillen te bespreken en hopelijk op te lossen voordat een formele procedure wordt gestart; met dien verstande echter dat PathSocial.com dit niet hoeft te doen in omstandigheden waar het haar aanspraken op intellectuele eigendomsrechten betreft ("IP Geschillen," met alle andere geschillen aangeduid als "Algemene Geschillen"). De partij die een vordering indient - hetzij u, hetzij PathSocial.com - stuurt de andere partij een brief met een korte samenvatting van de vordering en het verzoek om genoegdoening. Indien PathSocial.com een vordering indient, wordt de brief via e-mail verzonden naar het e-mailadres dat vermeld staat in uw PathSocial.com-account, voor zover van toepassing. Indien dergelijke informatie niet bestaat of indien dergelijke informatie niet actueel is, hebben wij geen kennisgevings- of vertragingsverplichtingen uit hoofde van deze paragraaf 9(b). Indien u een claim indient, dient de brief gestuurd te worden naar: [email protected], t.a.v.: Juridische afdeling. Indien het Geschil niet binnen zestig (60) dagen na kennisgeving is opgelost, kan de eiser overgaan tot het starten van een procedure zoals uiteengezet in deze Sectie 9. U of PathSocial.com kunnen echter voor het verstrijken van deze periode van zestig (60) dagen voorlopige maatregelen (zoals voorlopige voorzieningen) treffen overeenkomstig Sectie 9(d).
 3. Arbitrage van vorderingen. Tenzij u ons binnen vijf (5) werkdagen na uw eerste gebruik van de Diensten een opt-out-kennisgeving stuurt, gericht aan: [email protected], t.a.v.: Juridische afdeling, worden alle acties of procedures die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met een Geschil, of de reikwijdte van de bepalingen van dit artikel 9, voorgelegd aan JAMS (www.jamsadr.com) voor definitieve en bindende arbitrage volgens haar uitgebreide arbitrageregels en -procedures indien het geschil meer dan $250.000 betreft, of volgens haar gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures indien het geschil $250.000 of minder betreft, te houden in Zuid-Californië, ten overstaan van één arbiter. Indien het geschil tussen PathSocial.com en een consument is, zal de zaak worden voorgelegd aan JAMS in overeenstemming met haar beleid inzake arbitrage van consumenten op grond van pre-discussieclausules minimumnormen van procedurele billijkheid. De arbiter zal worden gekozen met wederzijdse instemming van de partijen of, indien de partijen het niet eens kunnen worden, door te kiezen uit een lijst van arbiters die door JAMS wordt verstrekt. Wij kunnen het recht hebben om de JAMS-kosten te betalen indien dit vereist is om de arbitrage uitvoerbaar te maken. De arbitrage zal een vertrouwelijke procedure zijn, gesloten voor het algemene publiek; op voorwaarde echter dat een partij informatie met betrekking tot de arbitrageprocedure kan bekendmaken aan haar advocaten, verzekeringsmaatschappijen, accountants en andere professionele adviseurs en die van haar filialen. Het feit dat er tussen de partijen een geschil bestaat dat het voorwerp is van arbitrage, is in dezelfde mate vertrouwelijk. De arbiter zal een schriftelijk advies uitbrengen met de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak van de arbiter is gebaseerd. Geen van de partijen zal gerechtigd of toegestaan zijn om een rechtszaak aan te spannen of te voeren met betrekking tot een geschilpunt totdat een dergelijk geschilpunt onderworpen is aan arbitrage zoals hierin voorzien, en dan alleen voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de arbiter; op voorwaarde echter dat voorafgaand aan de benoeming van de arbiter of voor rechtsmiddelen buiten de jurisdictie van een arbiter, op elk moment, elke partij kan verzoeken om een voorlopige voorziening (onder voorbehoud van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die afzien van of beperkingen stellen aan die voorziening) in een bevoegde rechtbank in Zuid-Californië of, indien verzocht door PathSocial.com, een andere rechtbank die jurisdictie over u heeft, zonder daarbij af te zien van haar recht op arbitrage van het geschil of controverse onder deze paragraaf 9; op voorwaarde echter dat de verliezende partij vijftien (15) werkdagen heeft na de afgifte van het besluit van de arbiter om volledig te voldoen aan een dergelijk besluit, waarna de winnende partij een dergelijk besluit kan afdwingen door middel van een verzoekschrift aan de Supreme Court, Californië of, in het geval van u, een andere rechtbank die jurisdictie over u heeft, welke ex parte kan worden ingediend, voor bevestiging en handhaving van de uitspraak. Voor zover de arbitrage van een vordering wordt betwist, zal de arbiter over al deze betwistingen beslissen.
 4. Beperking van de dwangmaatregel. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALS U BEWEERT DAT U VERLIES, SCHADE OF LETSEL HEBT GELEDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZULLEN DE VERLIEZEN, SCHADE EN LETSEL NIET WORDEN BESCHOUWD ALS ONHERSTELBAAR OF VOLDOENDE OM U HET RECHT TE GEVEN OP EEN GERECHTELIJK BEVEL OF OP EEN ANDERE BILLIJKE VOORZIENING VAN WELKE AARD DAN OOK. DIT BETEKENT (ZONDER BEPERKING) DAT, IN VERBAND MET UW VORDERING, U ERMEE INSTEMT DAT U NIET ZULT STREVEN NAAR, EN DAT U NIET ZULT WORDEN TOEGESTAAN OM TE VERKRIJGEN, ELKE COURT OF ANDERE ACTIE DIE DE ONTWIKKELING OF EXPLOITATIE VAN DE DIENSTEN, INHOUD, UGC, PRODUCT, OF INTELLECTUELE EIGENDOM, LICENTIE, GEBRUIK OF BEHEER VAN EEN PathSocial.com PARTY (INCLUSIEF UW UGC onder LICENTIE).
 5. Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke aanvullende voorwaarden, algemene geschillen en IP-geschillen, en elke andere claim die door jou tegen de PathSocial.com partijen of door PathSocial.com tegen jou wordt ingesteld op grond van deze paragraaf 9, of anderszins verband houdt met de diensten, inhoud, gelicentieerde elementen, UGC, producten of intellectueel eigendom van PathSocial.com, zal worden beheerst door, geïnterpreteerd en opgelost in overeenstemming met, de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen die de wetten van een ander rechtsgebied van toepassing zouden kunnen zijn. Deze Sectie 9 wordt uitsluitend beheerst door de Federale Arbitrage Wet, 9 U.S.C. §1, et seq., en niet door de wet van een staat, en is uitvoerbaar op grond van haar voorwaarden op een zelf-uitvoerende basis. U en PathSocial.com komen overeen dat het onze bedoeling is dat deze Sectie 9 voldoet aan de "schriftelijk" eis van de Federale Arbitrage Wet. Deze Sectie 9 kan alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming. Beide partijen kunnen de handhaving van deze Sectie 9 aanvragen bij elke bevoegde rechtbank.
 6. Afstand van vordering. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen zowel u als PathSocial.com afstand van het recht om een geschil in te dienen als een klasse, geconsolideerde, representatieve, collectieve, of particuliere advocaat algemene actie, of om deel te nemen aan een klasse, geconsolideerde, representatieve, collectieve, of particuliere advocaat algemene actie met betrekking tot een geschil dat door iemand anders aanhangig is gemaakt. Niettegenstaande enige bepaling in de JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures die het tegendeel bepaalt, heeft de arbiter niet de bevoegdheid of enige jurisdictie om de arbitrage te horen als een collectieve, geconsolideerde, representatieve of privaatrechtelijke actie of om de Geschillen van verschillende personen te consolideren, samen te voegen of anderszins te combineren in één procedure. Niettegenstaande de hierboven uiteengezette arbitragebepaling, moeten, indien de bepaling met betrekking tot de afstand van collectieve, representatieve en particuliere vorderingen van dit Artikel 9 nietig of anderszins onafdwingbaar wordt bevonden, dergelijke collectieve, representatieve of particuliere vorderingen gehoord en bepaald worden door middel van een geschikte gerechtelijke procedure, en niet door middel van arbitrage.
 7. Vrijstelling van jury. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DOEN DE PARTIJEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT ALLE VORDERINGEN EN KWESTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT, IN VERBAND STAAN MET, BETREKKING HEBBEN OP OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, DE SCHENDING ERVAN EN/OF DE REIKWIJDTE VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT EEN CONTRACT OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EN MET INBEGRIP VAN ELKE VORDERING WEGENS FRAUDULEUZE UITLOKKING ERVAN.
 8. Kleine vorderingen. Niettegenstaande het voorgaande kan elk van ons in aanmerking komende vorderingen van algemene geschillen (maar geen IP-geschillen) voorleggen aan een rechtbank voor geringe vorderingen, onder voorbehoud van Artikel 9(f).

Overleven. De bepalingen van dit Artikel 9 vervangen alle inconsistente bepalingen van een eerdere overeenkomst tussen de partijen. Dit Artikel 9 zal volledig van kracht blijven ondanks beëindiging van uw gebruik van de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden.

10. Algemene Bepalingen.

 1. PathSocial.com's toestemming of goedkeuring. Met betrekking tot een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden of een van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden die PathSocial.com een recht van toestemming of goedkeuring verleent, of PathSocial.com toestaat een recht uit te oefenen in haar "eigen goeddunken", kan PathSocial.com dat recht naar eigen en absoluut goeddunken uitoefenen. Geen toestemming of goedkeuring van PathSocial.com kan worden geacht te zijn verleend door PathSocial.com zonder schriftelijk te zijn en ondertekend door een functionaris van PathSocial.com.
 2. Schadeloosstelling. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord, en hierbij, verdedigt (indien gevraagd door PathSocial.com), vrijwaart, en houdt u de PathSocial.com Partijen vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade, verliezen, kosten, onderzoeken, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente en kosten (met inbegrip van advocaatkosten) die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met een vordering, rechtszaak, actie, eis of procedure gemaakt of ingesteld tegen een PathSocial.com Partij, of op grond van het onderzoek, de verdediging, of schikking daarvan, die voortvloeit uit of in verband staat met: (i) uw UGC; (ii) uw gebruik van de Diensten en uw activiteiten in verband met de Diensten; (iii) uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke Aanvullende Voorwaarden; (iv) uw overtreding of vermeende overtreding van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van overheids- of quasi-overheidsinstanties in verband met uw gebruik van de Diensten of uw activiteiten in verband met de Diensten; (v) informatie of materiaal verzonden via uw Apparaat, zelfs indien niet door u ingediend, dat inbreuk maakt op, in strijd is met, of zich onrechtmatig toe-eigent van een auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, trade dress, patent, publiciteit, privacy of ander recht van een persoon of entiteit; (vi) een verkeerde voorstelling van zaken gedaan door u; en (vii) het gebruik door de PathSocial.com partijen gebruik van de informatie die je bij ons indient (inclusief je UGC) onder ons privacybeleid (al het voorgaande, "Claims en Verliezen"). U zult uw volledige medewerking verlenen zoals vereist door de PathSocial.com partijen bij de verdediging van eventuele Claims en Verliezen. Niettegenstaande het voorgaande, behouden de PathSocial.com partijen het exclusieve recht om alle claims en verliezen te regelen, te schikken en te betalen. De PathSocial.com partijen behouden zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van alle claims en verliezen op zich te nemen. U zult geen claims en verliezen schikken zonder, in elk geval, de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van PathSocial.com. Deze paragraaf is niet bedoeld ter beperking van eventuele oorzaken van actie tegen ons die u kunt hebben, maar waarvan geen afstand kan worden gedaan onder de toepasselijke wetgeving.
 3. Werking van diensten; beschikbaarheid van producten en diensten; internationale kwesties. PathSocial.com beheert en exploiteert de Diensten vanuit de VS, en verklaart niet dat de Diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de VS. Indien u gebruik maakt van de Diensten vanuit andere locaties, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw online gedrag en aanvaardbare inhoud, indien en voor zover wetten van toepassing zijn.
 4. Exportcontrole. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke handelsvoorschriften en wetten, zowel buitenlandse als binnenlandse. Tenzij toegestaan door de Amerikaanse wetgeving, gaat u ermee akkoord en garandeert u dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar een land, of naar een persoon, entiteit of eindgebruiker die onderworpen is aan Amerikaanse exportcontroles of sancties.
 5. Interpretatie. Koppen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, dienen enkel ter referentie en hebben geen invloed op de betekenis van de termen. "Inclusief" betekent "inclusief, zonder beperking". Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa. Deze Gebruiksvoorwaarden, en de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, zijn bindend voor elke partij en haar opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 6. Gehele overeenkomst. Met uitzondering van eventuele Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten zoals wij die aan u kunnen mededelen of beschikbaar kunnen stellen, is dit de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Diensten, en vervangt deze alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten en afspraken tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp.
 7. Scheidbaarheid. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om scheidbaar te zijn. Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard in een toepasselijk rechtsgebied, zal een dergelijke bepaling in dat rechtsgebied ongeldig of onuitvoerbaar zijn in de mate van die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid, zonder op enigerlei wijze de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan in een ander rechtsgebied of de overige bepalingen hiervan in dat of een ander rechtsgebied te beïnvloeden.
 8. Onze filialen, leveranciers en licentiegevers. Onze filialen, leveranciers, licentiegevers en andere PathSocial.com partijen zijn bedoeld als derde begunstigden van deze gebruiksvoorwaarden.
 9. Geen verklaring van afstand. Ons verzuim of onze vertraging bij het uitoefenen of afdwingen van enig recht, rechtsmiddel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of bij wet, zal niet gelden als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht, rechtsmiddel of bepaling.
 10. Aankondigingen. Wanneer wij u kennisgevingen moeten sturen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden of in verband met uw gebruik van de Diensten, stemt u er hierbij mee in elektronische kennisgevingen van ons te ontvangen, ongeacht of deze geadresseerd zijn aan het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account of een ander e-mailadres dat u aan ons verstrekt. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent u en stemt u ermee in dat elke communicatie via e-mail of door middel van berichten op de Services voldoet aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk wordt gedaan. Alle wettelijke kennisgevingen aan ons moeten worden gestuurd naar: [email protected]
 11. Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder of voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van een arbeidsongeregeldheid, een internetstoring of onderbreking van de dienstverlening, een communicatiestoring, het falen van een serviceprovider of een andere derde partij om te presteren, oorlogshandelingen of andere actie van militaire krachten, terrorisme, oproer, burgerlijke onlusten, sabotage, vandalisme, ongelukken, brand, overstroming, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (waarbij al dan niet onze werknemers of die van onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of licentiegevers betrokken zijn) of wettelijke of administratieve inmenging (met inbegrip van inmengingen die aanleiding geven tot valutawijzigingen of die anderszins van invloed zijn op ons vermogen om de nook-service geheel of gedeeltelijk te exploiteren of te leveren).
 12. Wijzigingen in diensten en wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij, naar eigen goeddunken, elk aspect van de Diensten wijzigen, aanpassen, opschorten, verbeteren of stopzetten, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, op elk moment met of zonder kennisgeving aan u, en wij zijn niet aansprakelijk voor dit te doen. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Uw gebruik van de Diensten na een door ons aangebrachte wijziging houdt uw aanvaarding in van de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd.
 13. Opdracht. Deze Gebruiksvoorwaarden en al uw rechten en verplichtingen op grond daarvan zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar door u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of al onze rechten en verplichtingen op grond daarvan vrijelijk toewijzen, overdragen of delegeren.
 14. Contact Informatie. Voor hulp met de Diensten of als u vragen heeft over de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice op [email protected] U erkent dat wij niet verplicht zijn u enige vorm van klantenondersteuning te bieden en dat het personeel van de klantenservice deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden niet kan wijzigen of daarvan afstand kan doen.

Restitutiebeleid

Alle aankopen gaan gepaard met een garantie van 7 dagen waarbij de klant kan vragen om zijn abonnement te annuleren en het oorspronkelijk aangerekende bedrag terugbetaald krijgt. Na zeven dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop, zal de opwarmfase van de bestelling al voorbij zijn en worden er al volledige diensten verleend. Het is op dit moment dat PathSocial.com alleen het abonnement zal annuleren, maar geen restitutie zal verlenen. Echter, PathSocial.com zal het verzoek om terugbetaling beoordelen en naar eigen goeddunken bepalen of een terugbetaling buiten de eerste week van het abonnement kan worden gerechtvaardigd.

Path Social Privacybeleid

Op PathSocial.com, willen we dat je weet hoe we verzamelen, gebruiken, delen en beschermen van informatie over jou. Door interactie met PathSocial.com via onze website en mobiele applicaties, stemt u in met het gebruik van informatie die wordt verzameld of ingediend zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen of aanvullen, dus wij raden u aan het regelmatig te controleren. Door deze site of applicatie te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen uit, overdragen naar, en opslaan en verwerken in de Verenigde Staten en andere landen buiten uw woonplaats. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt en overgedragen zoals beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons Privacybeleid intrekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Als u uw toestemming intrekt, zullen uw account- en profielgegevens van onze website worden verwijderd.

Informatie die op onze sites en in onze toepassingen wordt verzameld, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten; uw informatie kan dus onder de Amerikaanse wetgeving vallen. Door onze website of mobiele toepassingen te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw gegevens naar het buitenland en over grenzen heen, en van uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. De wetten die in uw eigen land op gegevens van toepassing zijn, kunnen verschillen van de wetten in de landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Door onze website en mobiele toepassingen te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze doorgifte van uw gegevens.

Toepassingsgebied van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen of gebruiken op sites en applicaties die eigendom zijn van of beheerd worden door PathSocial.com of haar gelieerde ondernemingen ("PathSocial.com"). Dit beleid is van toepassing op alle diensten aangeboden door PathSocial.com en haar gelieerde ondernemingen, met inbegrip van diensten PathSocial.com biedt op mobiele apparaten.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen, met inbegrip van producten of sites die gekoppeld zijn aan onze diensten. Ons Privacybeleid dekt niet de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die onze diensten adverteren, en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en aan te bieden.

PathSocial en de EU - U.S. Privacy Shield

PathSocial.com voldoet aan het EU - U.S. Privacy Shield Framework voor persoonlijke informatie die wordt overgedragen aan de Verenigde Staten van gebruikers in de EU. Onder het kader is PathSocial.com onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. PathSocial.com voldoet aan de EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie uit de lidstaten van de Europese Unie. PathSocial.com heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de Privacy Shield beginselen van kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang, en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen doorslaggevend. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma, en om onze certificeringspagina te bekijken, bezoek https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield beginselen, PathSocial.com verbindt zich ertoe om klachten over uw privacy en onze verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met PathSocial.com

op [email protected]

PathSocial.com heeft verder toegezegd om onopgeloste privacy klachten onder de EU-VS Privacy Shield beginselen door te verwijzen naar BBB EU Privacy Shield, een non-profit alternatieve geschillenbeslechting provider gevestigd in de Verenigde Staten en beheerd door de Raad van Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u terecht op www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Tenslotte en in bepaalde omstandighedenkunnen EU-burgers ook een beroep doen op bindende arbitrage voor het Privacy Shield Panel. Zie hiervoor https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements voor meer informatie over de mogelijkheid van bindende arbitrage.

Onze Technologie

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen om gegevens bij te houden. Er zijn twee soorten cookies:

 • Sessiecookies worden gebruikt om het navigeren op websites voor u te vergemakkelijken. Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer u uw browser sluit.
 • Persistente cookies worden gebruikt om onze technologie te laten werken omdat zij ons in staat stellen de interesses van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze websites te verbeteren. Persistente cookies blijven gedurende een langere periode op uw harde schijf staan. U kunt blijvende cookies verwijderen door de aanwijzingen in het 'help'-bestand van uw internetbrowser te volgen.

Wat zijn pixeltags? Een pixeltag (ook bekend als een webbaken) is een soort technologie die op een website of in de body van een e-mail wordt geplaatst om de activiteit op websites te volgen, of wanneer e-mails worden geopend of geopend, en wordt vaak gebruikt in combinatie met cookies.

Andere omgevingen (mobiele toepassingen)

In omgevingen die geen cookies ondersteunen, zoals mobiele applicaties, kunnen we andere soortgelijke technologieën gebruiken voor hetzelfde doel als cookies. Om onze advertenties in mobiele toepassingen weer te geven, verzamelen we identificatoren, zoals een Google Advertising ID of Apple IDFA, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat.

Koppeling van omgevingen

Om u onze gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en een naadloze online ervaring te bieden, kunnen wij uw identifiers koppelen op de verschillende omgevingen die u gebruikt. Op geen enkel moment verzamelen wij identificeerbare persoonlijke gegevens zoals uw naam of adres om de koppeling uit te voeren.

Informatie die wij verzamelen

PathSocial.com verzamelt informatie om betere diensten te kunnen verlenen aan onze gewaardeerde gebruikers. Wij verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Informatie die je ons geeft. Bijvoorbeeld, PathSocial.com verzamelt persoonlijke informatie wanneer u een account aanmaakt bij PathSocial.com; wanneer u een bestelling plaatst; wanneer u deelneemt aan promoties of sweepstakes, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en postcode; en wanneer u gebruik maakt van ons online forum.
 • Informatie die we krijgen uit uw gebruik van onze diensten. We verzamelen informatie over de services die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, zoals informatie over hoe u onze sites en mobiele applicaties gebruikt, een website bezoekt die onze advertentieservices gebruikt, onze advertenties en inhoud bekijkt of ermee interageert, en informatie over uw computer of mobiele apparaat. Deze informatie kan het volgende omvatten:
 • Apparaatinformatie
 • Wij verzamelen apparaat-specifieke informatie, zoals uw hardware-model, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, en mobiel netwerk informatie, waaronder uw telefoonnummer. PathSocial.com kan uw apparaat-ID's of telefoonnummer koppelen aan uw PathSocial.com account.
 • Logboekinformatie
 • Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of inhoud bekijkt die door PathSocial.com wordt aangeboden, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in onze server logs. Dit omvat:
 • Details over hoe u onze diensten gebruikt (bijv. uw zoekopdrachten).
 • IP-adres
 • Informatie over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, en verwijzende URL
 • Cookies die je browser uniek kunnen identificeren op je PathSocial.com account
 • Locatie-informatie
 • Wanneer u gebruik maakt van PathSocial.com diensten, kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw werkelijke locatie. Wij maken gebruik van verschillende technologieën om locatie te bepalen, waaronder uw IP-adres, GPS, en andere sensoren die, bijvoorbeeld, PathSocial.com kunnen voorzien van informatie over nabijgelegen apparaten, Wi-Fi-toegangspunten, en mobiele torens.
 • Als u een of meer van onze mobiele applicaties hebt gedownload, hebt u mogelijk de optie om u aan te melden voor het delen van locaties voor extra toepassingsmogelijkheden. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u locatiegebonden diensten aan te bieden, zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. De meeste mobiele apparaten bieden u de mogelijkheid om locatiediensten uit te schakelen. Als u echter vragen hebt over hoe u de locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, raden wij u aan contact op te nemen met uw mobiele dienstverlener of de fabrikant van uw apparaat.
 • Unieke aanvraagnummers
 • Bepaalde diensten bevatten een uniek toepassingsnummer. Dit nummer en informatie over uw installatie kan naar PathSocial.com worden verzonden wanneer u een bepaalde dienst installeert of deïnstalleert, of wanneer een dienst periodiek contact opneemt met onze servers, zoals voor updates.
 • Lokale opslag
 • PathSocial.com kan informatie verzamelen en opslaan - met inbegrip van persoonlijke informatie - lokaal op uw apparaat met behulp van mechanismen zoals browser web-opslag en applicatie data caches.
 • Cookies en soortgelijke technologieën
 • PathSocial.com kan cookies op je computer plaatsen en gebruiken. We kunnen ook apparaat-identifiers instellen en gebruiken, waaronder je IP-adres, user-agent informatie (bijv. browserversie, OS-type en versie), en apparaat-identifiers. Zodra u interageert met onze diensten, site(s), en/of applicatie(s), kan PathSocial.com uw apparaat herkennen om u te voorzien van een gepersonaliseerde ervaring, onafhankelijk van uw apparaat instellingen.
 • PathSocial.com laat andere vertrouwde bedrijven cookies of soortgelijke technologieën gebruiken voor reclame- en onderzoeksdoeleinden op onze diensten. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties voor PathSocial.com producten of diensten of voor de producten of diensten van andere bedrijven te dienen wanneer u deze website of andere websites bezoekt. Deze bedrijven gebruiken niet-persoonlijk-identificeerbare informatie (bijv. clickstream informatie, browser type, tijd en datum, onderwerp van advertenties waarop geklikt of gescrolld is, hardware/software informatie, cookie en sessie ID) en persoonlijk-identificeerbare informatie (bijv. statisch IP-adres) tijdens je bezoeken aan deze en andere websites om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die waarschijnlijk meer interessant voor je zijn. Deze partijen gebruiken gewoonlijk een cookie, webbaken of andere gelijkaardige traceringstechnologieën om deze informatie te verzamelen. Het gebruik door andere bedrijven van hun cookies en apparaatidentificatoren is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet aan dit beleid. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de cookies van PathSocial.com. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten welke keuzes u hebt om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, bezoek dan http://networkadvertising.org/.
 • PathSocial.com maakt gebruik van web beacons om toegang te krijgen tot PathSocial.com cookies binnen en buiten ons netwerk van websites en in verband met PathSocial.com producten en diensten.
 • E-mail communicatie
 • Om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u e-mail opent van PathSocial.com of haar gelieerde ondernemingen, indien uw computer dergelijke mogelijkheden ondersteunt.
 • Sociale media. PathSocial.com houdt contact met gasten op meerdere social media platforms (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, en Pinterest). Als u contact met ons opneemt op een van onze sociale media platforms, kunnen wij contact met u opnemen via een direct bericht. In deze gevallen vallen uw interacties met ons onder dit privacybeleid en onder het privacybeleid van het sociale mediaplatform dat u gebruikt.
 • Widgets voor sociale media. Onze sites en mobiele applicaties bevatten social media-functies, zoals de Facebook "Like"-knop, Google Plus, Pinterest, en Twitter widgets. Deze functies kunnen informatie verzamelen over uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op onze site, en ze kunnen een cookie plaatsen of andere traceringstechnologieën gebruiken. Sociale-mediafuncties en widgets worden ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

Cookies, traceren en op interesses gebaseerde reclame

De "help"-functie van uw browser zou instructies moeten bevatten over hoe u uw computer kunt instellen om alle cookies te accepteren, om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt uitgegeven, of om op geen enkel moment cookies te ontvangen. Als u uw apparaat zo instelt dat het op geen enkel moment cookies ontvangt, kunnen bepaalde gepersonaliseerde diensten niet aan u worden geleverd, en kunt u dus mogelijk niet volledig gebruikmaken van al onze functies.

Adverteerders van derden en links naar andere websites

Onze site bevat op interesses gebaseerde advertenties van derden die gebruik maken van informatie die jij aan ons beschikbaar stelt wanneer je onze sites, content of diensten gebruikt. Op interesse gebaseerde advertenties worden aan je getoond op basis van informatie van activiteiten zoals aankopen op onze sites, het bezoeken van sites die PathSocial.com inhoud of advertenties bevatten, of interactie met PathSocial.com tools.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

Voorbeelden van hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken, zijn onder meer:

 • Product en Dienst Fulfillment
 • Aankopen, bestellingen, betalingen en retouren/omruilingen afhandelen en beheren
 • te reageren op verzoeken om informatie over onze producten en diensten op onze website, mobiele website of mobiele toepassingen, of om u anderszins van dienst te zijn
 • contact met u op te nemen in verband met de klantenservice via ons contactcentrum of platforms in de sociale media
 • Beheer van sweepstakes en prijsvragen
 • u via onze website of mobiele applicaties in staat te stellen u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief, producten te zoeken en de beschikbaarheid ervan te controleren, prijzen te controleren, productbeoordelingen en -recensies te geven, uw bestellingen te volgen, accountinformatie bij te werken, enz.
 • Onze marketingdoeleinden
 • Leveren van coupons en promoties, nieuwsbrieven, e-mails, mobiele berichten en sociale media meldingen van PathSocial.com en van PathSocial.com partners, verkopers, of gelieerde bedrijven
 • het aanbieden van interactieve functies op de website of mobiele applicaties, zoals productrecensies of wekelijkse aanbiedingen, het verzenden van marketingberichten en andere informatie over producten, diensten en promoties
 • Beheer van wedstrijden, sweepstakes, promoties, enquêtes, enz.
 • Interne operaties
 • de doeltreffendheid van onze website, winkels, mobiele ervaring en marketinginspanningen te verbeteren
 • Uitvoering van onderzoek en analyse, inclusief enquêtes
 • Verrichten van andere zakelijke activiteiten indien nodig
 • Naleving van de wet
 • Bijvoorbeeld, rechtshandhaving ondersteunen en reageren op juridische/regelgevingsvragen

Informatie die wij delen

Wij delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en individuen buiten PathSocial.com tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • Met uw toestemming: Wij zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties, of individuen buiten PathSocial.com wanneer dit gepast is.
 • Voor externe verwerking: Wij verstrekken persoonsgegevens aan onze gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen om deze voor ons te verwerken, op basis van onze instructies en met inachtneming van ons Privacybeleid en alle andere passende maatregelen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Dienstverleners: We kunnen de informatie die we verzamelen delen met bedrijven die ondersteunende diensten aan ons leveren (zoals e-mailproviders, mobiele marketingdiensten, analytics-providers, webhostingproviders, callcenter/chatproviders, sweepstakes-leveranciers, betalingsverwerkers, gegevensverbeteringsdiensten of fraudepreventieleveranciers) of die ons helpen onze producten en diensten op de markt te brengen. Deze bedrijven kunnen informatie over u nodig hebben om hun functies uit te voeren.
 • Om juridische redenen: Wij zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of personen buiten PathSocial.com indien wij te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
  • Te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of afdwingbare verzoeken van overheidswege.
  • Handhaving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen.
  • fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
  • Beschermen tegen schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van PathSocial.com, onze gebruikers, of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet 

 

Dit omvat niet het verkopen, verhuren, delen of anderszins bekendmaken van persoonlijk identificeerbare informatie van klanten voor commerciële doeleinden.

Indien PathSocial.com een fusie, bedrijfsreorganisatie, overname of verkoop van activa ondergaat, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld. Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manieren delen, verzoeken wij u deze niet aan ons te verstrekken.

Houd er rekening mee dat PathSocial.com kan worden verplicht om persoonlijke informatie van een individu vrij te geven in reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheid en / of rechtshandhaving eisen.

In het kader van een verdere doorgifte is PathSocial.com verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij in het kader van het Privacyschild ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een derde die namens haar als gemachtigde optreedt. PathSocial.com blijft aansprakelijk uit hoofde van de beginselen indien haar agent dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de beginselen, tenzij de organisatie bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke informatie

PathSocial.com erkent het recht van het individu op toegang tot hun persoonlijke gegevens. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, streven wij ernaar om u toegang te geven tot uw persoonlijke informatie. Als die informatie onjuist is, streven wij ernaar om u manieren te geven om deze snel bij te werken of te verwijderen - tenzij wij die informatie moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer wij uw persoonlijke informatie bijwerken, kunnen wij u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Wij kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk repetitief zijn, onevenredig veel technische inspanning vergen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw systeem of een ingrijpende wijziging van een bestaande praktijk), de privacy van anderen in gevaar brengen, of uiterst onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken betreffende informatie die zich op back-upsystemen bevindt).

Waar wij toegang tot informatie kunnen verschaffen en deze kunnen corrigeren, zullen wij dat kosteloos doen, behalve wanneer dit een onevenredige inspanning zou vergen. Wij streven ernaar onze diensten zodanig te onderhouden dat informatie wordt beschermd tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u informatie uit onze diensten hebt verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en informatie niet uit onze back-upsystemen verwijderen.

U hebt het recht om informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als uw gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u vragen dat de informatie wordt gecorrigeerd of verwijderd. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze bij te werken, stuurt u een e-mail naar [email protected] met uw huidige contactgegevens en de persoonlijke informatie waartoe u toegang wenst. Wij zullen u de gevraagde persoonlijke informatie verstrekken indien deze redelijkerwijs beschikbaar is, of zullen een beschrijving geven van de soorten persoonlijke informatie die wij gewoonlijk verzamelen.

Opt-out e-mail

PathSocial.com en externe verkopers, partners en gelieerde ondernemingen communiceren met gebruikers die zich abonneren op onze diensten op een regelmatige basis via e-mail. Bijvoorbeeld, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om uw aanvraag te bevestigen, om u op de hoogte te stellen van betalingen, om u promoties te sturen, om u informatie over wijzigingen in onze producten en diensten te sturen, en om kennisgevingen en andere openbaarmakingen te sturen zoals vereist door de wet. Over het algemeen kunnen gebruikers zich niet afmelden voor deze mededelingen, maar zij zullen voornamelijk informatief van aard zijn en niet zozeer promotioneel.

Wij bieden u echter de mogelijkheid om een "opt-out"-keuze uit te oefenen indien u geen andere soorten communicatie van ons wenst te ontvangen, zoals e-mails of updates van ons met betrekking tot nieuwe diensten en producten die op de Sites worden aangeboden. De opt-out-keuze kan worden uitgeoefend door het betreffende vakje aan of uit te vinken, indien een dergelijk vakje beschikbaar is op de punten waar persoonsgegevens worden verzameld, of door contact met ons op te nemen. Wij zullen uw verzoek tot afmelding zo spoedig mogelijk verwerken, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat u in sommige omstandigheden nog enkele berichten kunt ontvangen totdat de afmelding is verwerkt. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van dergelijke e-mails door te klikken op de link "unsubscribe" in de tekst van de e-mail.

Mobiel

 • Push-meldingen: U kunt zich te allen tijde afmelden voor het verder toestaan dat PathSocial.com u push-notificaties stuurt door de notificatiepermissies in de Instellingen op uw mobiele apparaat aan te passen.
 • Geo-locatie: U kunt zich te allen tijde afmelden om PathSocial.com verder toegang te geven tot locatiegegevens door de toestemming in uw mobiele apparaat aan te passen.

Hoe wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Beveiligingsmethoden: Wij handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wanneer wij gevoelige informatie verzamelen of overdragen, gebruiken wij de standaardmethodes van de industrie om die informatie te beschermen. Echter, geen e-commerce oplossing, website, mobiele applicatie, database of systeem is volledig veilig of "hacker proof". U bent ook verantwoordelijk voor het nemen van redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking of misbruik.

E-mail beveiliging: "Phishing' is een zwendel om uw persoonlijke informatie te stelen. Als u een e-mail ontvangt die eruitziet alsof hij van ons afkomstig is en u om uw persoonlijke gegevens vraagt, reageer dan niet. Wij zullen nooit via e-mail om uw wachtwoord, gebruikersnaam, creditcardgegevens of andere persoonlijke informatie vragen.

Persoonlijke gegevens van kinderen: Wij erkennen het bijzondere belang van de bescherming van de privacy waar kinderen bij betrokken zijn. Wij verzamelen niet bewust online persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13. Als een kind jonger dan 13 jaar ons online persoonlijke informatie heeft verstrekt, vragen wij een ouder of voogd een e-mail te sturen naar [email protected]

Californische privacyrechten

California Civil Code Section 1798.83 staat onze bezoekers die ingezetenen zijn van Californië toe om bepaalde informatie op te vragen over onze bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Voor alle verzoeken moet u uw volledige naam, straatadres, stad, staat en postcode vermelden. Wij accepteren geen verzoeken via de telefoon, post of fax, en wij zijn niet verantwoordelijk voor berichten die niet zijn gelabeld of verzonden eigendom, of die niet volledige informatie bevatten.

Begin direct met groeien

Heeft u al een account? Inloggen